Voor en na een x die tussen klinkers staat, mag je niet afbreken. Daarom kunnen bijvoorbeeld mixer, taxi, taxeert en faxen niet worden afgebroken. Examen, exotisch en taxeren worden afgebroken als exa-men (niet ex-amen), exo-tisch (niet ex-otisch) en taxe-ren (niet ta-xe-ren).

De regel geldt alleen voor een x die tussen twee klinkers staat. Als er na de x een of meer medeklinkers staan, wordt na de x afgebroken: ex-pert, ex-tra, dex-tro-se. Een x die voorafgegaan wordt door een medeklinker, gaat naar de volgende regel: lyn-xen, mar-xist.

Een samenstelling of afleiding waarvan het eerste deel op een x eindigt of waarvan het tweede deel met een x begint, kan tussen de delen worden afgebroken: fax-apparaat, ge-xeroxt, lynx-oog, mega-xylofoon, sfinx-achtig.

Bij afbreken geldt ook als regel dat er aan het eind of begin van de regel niet één losse klinker mag staan. Zo mag je apen niet afbreken, en trio ook niet. Dit heeft ook tot gevolg dat de naam Alexia, ondanks de vier lettergrepen, nergens kan worden afgebroken.

Blij met deze uitleg?

Met een donatie van € 5 steun je Onze Taal. Bedankt!

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail

Voorbeelden

Hieronder staat een lijst woorden met een x en hun afbrekingen.

 • ac-cents cir-con-flexes
 • af-fixen
 • Alexan-der
 • Alexia
 • alexan-drijn
 • alt-saxen
 • alt-saxo-fo-nist
 • alt-saxo-foon
 • am-pexen
 • angst-com-plexen
 • an-nexa-tie
 • an-nexe-ren, an-nexeer-de, ge-an-nexeerd
 • an-nexi-o-nis-me
 • ano-rexia ner-vo-sa
 • an-ti-cli-maxen
 • an-ti-toxi-ne
 • apo-plexie
 • apraxie 
 • ar-chief-exem-plaar
 • arts-exa-men
 • ata-raxie
 • ataxie
 • au-to-ex-port
 • auxi-li-air
 • axel
 • axi-o-ma
 • bab-bel-boxen
 • bauxiet
 • bax-ter
 • beat-boxen
 • be-leg-gings-ex-pert
 • beurs-in-dexen
 • be-vol-kings-ex-plo-sie
 • black boxen
 • bo-dem-ex-ploi-ta-tie
 • bom-ex-plo-sie
 • bo-toxen
 • boxen (luidsprekers)
 • boxer (hond, boxershort)
 • boxer-short
 • brexit
 • bui-ten-land-ex-pert
 • buurt-taxi
 • buxus
 • cal-ci-um-hy-droxi-de
 • cd-boxen
 • cer-vixen
 • chat-boxen
 • check-boxen
 • chi-ro-praxie
 • claxon
 • claxon-ne-ren, claxon-neer-de, ge-claxon-neerd
 • cli-maxen
 • co-axi-aal
 • co-ax-ka-bel
 • co-exis-ten-tie
 • com-plexe, com-plexe-re
 • com-plexen
 • com-plexi-teit
 • con-tex-ten
 • con-tex-tu-eel
 • con-tra-ex-per-ti-se
 • con-vexe
 • coxen (appels)
 • cru-ci-fixen
 • cum an-nexis
 • dag-ex-cur-sie
 • de-fen-sie-ex-pert
 • de-flexie
 • de-toxen
 • dier-ex-pe-ri-ment
 • di-oxi-de
 • di-oxi-ne
 • dixie-land
 • dixie-land-mu-ziek
 • dixit
 • doc-to-raal-exa-men
 • dou-a-ne-ex-pe-di-teur
 • doxo-lo-gie
 • du-plex-wo-ning
 • dys-lexie
 • eind-exa-men
 • elixer, elixir 
 • epoxy-hars
 • exen
 • exact, exac-te
 • exact-heid
 • ex-agent
 • exal-ta-tie
 • exal-te-ren, exal-teer-de, ge-exal-teerd
 • exa-men
 • exa-mi-na-tor
 • exa-mi-ne-ren, exa-mi-neer-de, ge-exa-mi-neerd
 • ex-cel-lent, ex-cel-len-tie
 • ex-cel-le-ren, ex-cel-leer-de, ge-ex-cel-leerd
 • ex-cen-tri-ci-teit
 • ex-cen-triek, ex-cen-trie-ke-ling
 • ex-cen-trisch
 • ex-cep-tie, ex-cep-ti-o-neel
 • ex-cer-pe-ren, ex-cer-peer-de, ge-ex-cer-peerd
 • ex-ces
 • ex-ces-sief
 • ex-ci-ta-tie
 • ex-ci-te-ren, ex-ci-teer-de, ge-ex-ci-teerd
 • ex-cla-ma-tie, ex-cla-ma-ties
 • ex-clu-sie
 • ex-clu-sief, ex-clu-si-vi-teit
 • ex-com-mu-ni-ca-tie
 • ex-com-mu-ni-ce-ren, ex-com-mu-ni-ceer-de, ge-ex-com-mu-ni-ceerd
 • ex-cre-ment
 • ex-cur-sie
 • ex-cu-sa-bel
 • ex-cu-se-ren, ex-cu-seer-de, ge-ex-cu-seerd
 • ex-cuus
 • exe-cu-tant
 • exe-cu-te-ren, exe-cu-teer-de, ge-exe-cu-teerd
 • exe-cu-teur, exe-cu-teurs
 • exe-cu-teur-tes-ta-men-tair
 • exe-geet, exe-ge-ten
 • exe-ge-se
 • exe-ge-tisch
 • exem-pel
 • exem-plaar, exem-pla-risch
 • exen
 • exer-ce-ren, exer-ceer-de, ge-exer-ceerd
 • exer-ci-tie
 • ex-haus-tief
 • ex-hi-be-ren, ex-hi-beer-de, ge-ex-hi-beerd
 • ex-hi-bi-ti-o-nis-me, ex-hi-bi-ti-o-nist
 • ex-hu-ma-tie
 • exil
 • exis-ten-ti-a-lis-me
 • exis-ten-tie, exis-ten-ti-eel
 • exis-te-ren, exis-teerde, ge-exis-teerd
 • exit
 • Exo-dus (bijbelboek)
 • exo-dus (uittocht)
 • exo-ga-mie
 • exo-geen
 • exoot
 • exor-bi-tant
 • exor-cis-me, exor-cist
 • exor-di-um
 • exo-sfeer
 • exo-tisch, exo-tis-me
 • ex-pan-sie
 • ex-pat
 • ex-pa-trië-ren, ex-pa-tri-eer-de, ge-ex-pa-tri-eerd
 • ex-pe-di-ente
 • ex-pe-dië-ren, ex-pe-di-eer-de, ge-ex-pe-di-eerd
 • ex-pe-di-teur
 • ex-pe-ri-ment
 • ex-pert
 • ex-per-ti-se
 • ex-pi-re-ren, ex-pi-reer-de, ge-ex-pi-reerd
 • ex-ple-tief
 • ex-pli-ca-teur
 • ex-pli-ca-tie
 • ex-plo-de-ren
 • ex-ploi-ta-bel
 • ex-plo-sie
 • ex-po
 • ex-po-nent
 • epoxe-ren, epoxeert, epoxeer-de, ge-epoxeerd 
 • ex-port
 • ex-por-te-ren, ex-por-teer-de, ge-ex-por-teerd
 • ex-por-teur
 • ex-po-sant
 • ex-po-sé
 • ex-po-se-ren, ex-po-seer-de, ge-ex-po-seerd
 • ex-po-si-tie
 • ex-pres, ex-pres-se
 • ex-pres-sie, ex-pres-sief
 • ex-pres-si-o-nis-me, ex-pres-si-o-nis-tisch
 • ex-quis, ex-qui-se
 • ex-qui-siet
 • ex-ta-se
 • ex-ta-ti-cus
 • ex-ta-tisch
 • ex-ten-sie
 • ex-ten-si-teit
 • ex-ten-si-ve-ren
 • ex-te-ri-eur
 • ex-tern, ex-ter-ne
 • ex-ter-na-li-se-ren
 • ex-ter-ne-ren
 • ex-ter-ne-ring
 • ex-tra, ex-traatje/extra-tje
 • ex-tra-cel-lu-lair
 • ex-tract
 • ex-trac-tie
 • ex-tra-he-ren
 • ex-tra-ju-di-ci-eel
 • ex-tra-mu-raal, ex-tra-mu-ra-le
 • ex-tra-ne-us, ex-tra-ne-i
 • ex-tra-or-di-nair
 • ex-tra-po-le-ren
 • ex-tra-ute-rien 
 • ex-tra-va-gant
 • ex-tra-vert
 • ex-treem
 • ex-tre-mis-me, ex-tre-mist
 • ex-tre-mi-teit
 • ex-tro-vert
 • exu-be-rant
 • fa-lan-xen
 • faxen, fax-te, ge-faxt
 • fiets-taxi
 • fixa-tie
 • fixa-tief
 • fixeer
 • fixe-ren, fixeer-de, ge-fixeerd
 • flexen
 • flexi-bel
 • flexi-bi-li-se-ren, flexi-bi-li-seer-de, ge-flexi-bi-li-seerd
 • flexi-bi-li-teit
 • flexie
 • flex-plek, flex-werk, flex-wet
 • fox-ter-ri-er
 • fox-trot
 • ga-ra-ge-boxen
 • gas-ex-plo-sie
 • ge-exal-teerd
 • ge-exe-cu-teer-de
 • ge-luids-boxen
 • Grieks-or-tho-doxe
 • hand-exem-plaar
 • hand-mixer
 • ha-vo-exa-men
 • he-mo-toxi-ne
 • he-mo-toxisch
 • her-exa-men
 • her-taxa-tie
 • he-te-ro-doxie
 • hexa-de-ci-maal
 • hexa-eder
 • hexa-go-naal, hexa-go-na-le
 • hexa-me-ter, hexa-me-ters
 • hoaxen
 • hulp-ex-pe-di-tie
 • hy-droxi-de
 • hy-po-taxis
 • idee-fixe, idee-fixen
 • ijs-boxen
 • ij-zer-oxi-de
 • in-dex-aan-pas-sing
 • in-dexa-tie
 • in-dex-cij-fer
 • in-dexen
 • in-dexe-ren, in-dexeer-de, ge-in-dexeerd
 • in-dexe-ring
 • in-exact
 • in-flexi-bel, in-flexi-bi-li-teit
 • in-fluxen
 • in-gangs-exa-men
 • in-toxi-ca-tie
 • juke-boxen
 • kaas-ex-port
 • ka-bel-ex-ploi-tant
 • kan-di-daats-exa-men
 • kan-toor-com-plexen
 • ker-mis-ex-ploi-tant
 • kern-ex-plo-sie
 • klank-ex-pres-sie
 • knie-re-flexen
 • koel-boxen
 • kof-fie-ex-tract
 • ko-la-ex-tract
 • kool-di-oxi-de
 • kool-mo-noxi-de
 • kool-oxi-de
 • kool-stof-di-oxi-de
 • ko-per-oxi-de
 • krui-den-mixen
 • la-texen, la-tex-te, ge-la-text
 • laxa-tief
 • laxeer-mid-del
 • laxe-ren, laxeer-de, ge-laxeerd
 • le-vens-elixer, le-vens-elixir
 • lexi-caal
 • lexi-co-graaf
 • lexi-co-lo-gie
 • lexi-con
 • lig-boxen
 • lig-taxi
 • lood-oxi-de
 • luxa-flex
 • luxa-tie
 • luxe
 • luxe-ar-ti-kel
 • Luxem-burg
 • luxe-ren
 • luxu-eus, luxu-eu-ze
 • lyn-xen
 • mag-ne-si-um-oxi-de
 • mail-boxen
 • ma-laxeur
 • man-gaan-oxi-de
 • manx-kat
 • mar-xis-me, mar-xist
 • match-fixen, match-fixing
 • ma-trixen
 • ma-trix-prin-ter
 • ma-vo-exa-men
 • Máxi-ma
 • maxi-maal
 • maxi-ma-li-se-ren, maxi-ma-li-seer-de, ge-maxi-ma-li-seerd
 • maxi-me
 • maxi-me-ren, maxi-meer-de, ge-maxi-meerd
 • maxi-mum
 • me-ga-pixel
 • me-taal-oxi-de
 • Mexi-caan
 • mexi-ca-no
 • Mexi-co
 • mid-den-stands-exa-men
 • min-der-waar-dig-heids-com-plexen
 • mixen, mix-te, ge-mixt
 • mixer
 • mix-tuur
 • moe-der-com-plexen
 • mout-ex-tract
 • münch-hau-sen-by-proxy-syn-droom
 • my-co-toxi-ne
 • myxo-ma-to-se
 • na-in-dexe-ring
 • neo-ex-pres-sio-nis-me
 • neo-mar-xis-tisch
 • nieuw-bouw-com-plexen
 • nixer
 • non-exis-tent
 • nu-me-rus fixus
 • oer-ex-plo-sie
 • olie-ex-port
 • on-or-tho-doxe
 • onyxen
 • onyxis
 • op-luxen
 • op-stap-taxi
 • orexie
 • or-tho-doxe
 • or-tho-praxie
 • oryxen
 • out-boxen
 • over-ex-po-sure
 • oxaal-zuur
 • oxa-ze-pam
 • oxer
 • oxi-dant
 • oxi-de
 • oxi-de-ren, oxi-deer-de, ge-oxi-deerd
 • oxy-fu-el
 • pa-ra-doxen
 • pa-ra-doxaal, pa-ra-doxa-le
 • pa-ra-praxie
 • par ex-cel-len-ce
 • par exem-ple
 • per-oxi-de
 • per-plexe
 • pixel
 • plexi-glas
 • pool-ex-pe-di-tie
 • pracht-exem-plaar
 • prak-tijk-exa-men
 • praxis
 • pre-fixen
 • pre-sent-exem-plaar
 • prijs-in-dexe-ring
 • proef-exem-plaar
 • proef-ex-plo-sie
 • pro-fy-laxe
 • proxi-maal
 • proxy-ser-ver, proxy-ver-bin-ding
 • pu-pil-re-flexen
 • re-cen-sie-exem-plaar
 • rec-trixen
 • re-flexen
 • re-flexief
 • re-flexi-vi-teit
 • re-gio-taxi
 • re-laxa-tie
 • re-laxed
 • re-laxen, re-lax-te, ge-re-laxt
 • re-mixen, re-mix-te, ge-re-mixt
 • re-tro-flexie
 • rij-exa-men
 • rij-exa-mi-na-tor
 • Rus-sisch-or-tho-doxe
 • sar-do-nyx-steen
 • saxen
 • saxo-fo-nist
 • saxo-foon
 • scha-de-ex-pert
 • school-exa-men
 • sexa-ge-si-ma
 • sex-ap-peal
 • sex-shop
 • sex-tant
 • sex-tet
 • sexy, sexy-er, sexyst
 • sfin-xen
 • six-tijns
 • ski-boxen
 • sky-boxen
 • so-lexen
 • so-praan-saxo-foon
 • sound-mixen, sound-mix-te, ge-sound-mixt
 • staaf-mixer
 • staats-exa-men
 • ster-ex-plo-sie
 • stik-stof-di-oxi-de
 • stik-stof-oxi-de
 • syn-taxis
 • taxa-me-ter
 • taxa-teur
 • taxa-tie, taxa-tie-fout
 • taxe-ren, taxeer-de, ge-taxeerd
 • taxi
 • taxi-cen-tra-le
 • taxi-en, taxie-de, ge-taxied
 • taxon
 • taxo-no-mie, taxo-no-misch
 • taxus, taxus-boom
 • te-lexen, te-lex-te, ge-te-lext
 • te-lexist
 • te-nor-saxen
 • te-nor-saxo-foon
 • Texaan
 • texas-koorts
 • Texe-laar (persoon)
 • texe-laar (schaap)
 • Texels, Texel-se
 • tex-tiel
 • tex-tuur
 • the-o-rie-exa-men
 • ther-mo-taxie
 • tho-raxen
 • tin-oxi-de
 • tipp-exen
 • toe-gangs-exa-men
 • toe-la-tings-exa-men
 • toxi-ci-teit
 • toxi-co-lo-gie, toxi-co-loog
 • toxisch, toxi-sche
 • toxo-plas-mo-se
 • trein-taxi
 • typ-exa-men, ty-pe-exa-men
 • ty-ran-no-sau-rus rexen
 • uit-leen-exem-plaar
 • ul-tra-or-tho-doxe
 • ura-ni-um-oxi-de
 • vak-exa-men
 • ver-ex-cu-se-ren
 • vexa-tie
 • vexe-ren, vexeer-de, ge-vexeerd
 • ver-keers-exa-men
 • ver-koop-ex-po-si-tie
 • ver-pixe-len
 • vexa-tie
 • voet-re-flexo-lo-gie
 • voor-exa-men
 • vrij-dag-mid-dag-exem-plaar
 • waar-de-taxa-tie
 • wa-ter-stof-per-oxi-de
 • wa-ter-stof-su-per-oxi-de
 • wa-ter-taxi
 • wax-coat
 • waxen
 • waxi-ne
 • waxi-ne-licht-je
 • winst-maxi-ma-li-sa-tie
 • winst-ex-plo-sie
 • woon-zorg-com-plexen
 • xe-ni-en
 • xe-no-fo-bisch, xe-no-foob, xe-no-fo-be
 • xe-non
 • xe-res
 • xe-ro-gra-fie
 • xe-rox-ap-pa-raat
 • xe-roxen, xe-rox-te, ge-xe-roxt
 • xy-leen
 • xy-lo-foon
 • xy-lo-liet
 • ze-axan-thi-ne
 • zelf-ex-pres-sie
 • zink-oxi-de, zink-oxi-de-pleis-ter
 • zwa-vel-di-oxi-de